بعد از ظهر جمعتون بخیر جیگرا
۱

بعد از ظهر جمعتون بخیر جیگرا

بهترینهارو واسه هموطنام آرزومندم بعد از ظهرتان معطر به میوه ...
۲

بهترینهارو واسه هموطنام آرزومندم بعد از ظهرتان معطر به میوه ...

صبح تمام عزیزان ایرانی بخیر و شادی
۱

صبح تمام عزیزان ایرانی بخیر و شادی

بشکنه دستی که یک روز برتنم رخت سفر دوخت

بشکنه دستی که یک روز برتنم رخت سفر دوخت

شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانم
۱۵

شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانم