اودی ار 14

اودی ار 14

به این میکن قرینه

به این میکن قرینه

لانبورکینی

لانبورکینی

هو هو

هو هو

چو خوشگله

چو خوشگله

تخت گاز

تخت گاز

جیک جیک

جیک جیک

بارسا کیلو چنده عشششق رال
۳

بارسا کیلو چنده عشششق رال

من خوشگلم

من خوشگلم

عبر قدرت جهان امروز

عبر قدرت جهان امروز

مشهد سال 1500

مشهد سال 1500

سوپر اندرود

سوپر اندرود

ارباب بوکاتی

ارباب بوکاتی

سه بودهههه

سه بودهههه

اخخخخخ

اخخخخخ

کوکولی

کوکولی

اسفالت 7

اسفالت 7

خودم
۱

خودم