#مهراب- کاسه خونبعضی اهنگا هس که حال ادمو یهو از بهترین حال ...

#مهراب- کاسه خونبعضی اهنگا هس که حال ادمو یهو از بهترین حال ...

آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دا...
۲

آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دا...

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکردیاد حریف شهر و رفیق سفر نکردی...

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکردیاد حریف شهر و رفیق سفر نکردی...

از اینجا که هستمتا انجا که تو هستیوجب به وجب دلتنگتم

از اینجا که هستمتا انجا که تو هستیوجب به وجب دلتنگتم

دلبر به من رسید و جفا را بهانه کردافکند سر به زیر، حیا را به...

دلبر به من رسید و جفا را بهانه کردافکند سر به زیر، حیا را به...

همیشه یک گذشته ای هستکه ما آدمها حسرتش را می خوریمو مدام خاط...

همیشه یک گذشته ای هستکه ما آدمها حسرتش را می خوریمو مدام خاط...

مشکل اینجاست که شب‌ها،دقیقاً دلتنگِ آنهایی می‌شویمکه برای فر...
۲

مشکل اینجاست که شب‌ها،دقیقاً دلتنگِ آنهایی می‌شویمکه برای فر...

دنبال ردی از خودم هستمتو آینه هایی که پر از خاکهدروغ ها رو د...

دنبال ردی از خودم هستمتو آینه هایی که پر از خاکهدروغ ها رو د...

زندگیمون خالی از غم و ماتم بودشاد بودم وقتی سن و سالم کم بود

زندگیمون خالی از غم و ماتم بودشاد بودم وقتی سن و سالم کم بود

این روزها همه ی آدما درد دارند....درد پولدرد عشقدرد تنهاییای...

این روزها همه ی آدما درد دارند....درد پولدرد عشقدرد تنهاییای...

میرم که با خیالت عاشقی کنم...

میرم که با خیالت عاشقی کنم...

باران ابرویم را خرید...

باران ابرویم را خرید...

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم،قافل از اینکه لحظه ه...

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم،قافل از اینکه لحظه ه...

کورس موتور سنگین کشوری""البته مقام نیاووردم :-(""

کورس موتور سنگین کشوری""البته مقام نیاووردم :-(""

بدون شرح

بدون شرح