#‌‌‌‌‌تو که_ کنارم_ باشی ❣هوا را هم نمیخواهم ...!💞وجودت را "...
۱

#‌‌‌‌‌تو که_ کنارم_ باشی ❣هوا را هم نمیخواهم ...!💞وجودت را "...

💕بوسه می بخشم ❣ولی خود غافلم 💞كاين دل ديوانه را معبود كيست 💞...

💕بوسه می بخشم ❣ولی خود غافلم 💞كاين دل ديوانه را معبود كيست 💞...

بگذار در آغــوش تــــــــــــــــــــــــوآرام بــگــیــــــ...

بگذار در آغــوش تــــــــــــــــــــــــوآرام بــگــیــــــ...