amoozegar

امتیاز
320
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

بدون حرف

من ۴انتخاب میکنمشما چطور؟

من ۴انتخاب میکنمشما چطور؟

احترام به مادر

سنگ ،زمان ،موقعیت و حرف

دل کندن آسونه؟

زندگی در حباب

کی این بازی یادشه؟

حباب زندگی