افکارمان‌را بتکانیم‌و از نو بنا کنیم

antitavahom

بزن اینجا👇 #محمد rubika.ir/electronicir
یک ☔ #انقلابی ⁦☃ ️⁩ بیزار از #چپ و #راست
کانال الکترونیک در روبیکا ⁦✌️⁩

بلاک برای پست زیاد هست نه چیز دیگه ، لطفاً حلالم کنید . امید وارم ناراحت نشید
کم پست میزارم ولی سعی میکنم خوب باشه
⁦⁦ ️⁩💰⁦🏝️⁩🌃 اشتباهات مرا پای دینم مگذارید
متن آماده نفرستید‌
ایرادی دیدید بگید سعی میکنم اصلاح کنم