من نیستما
۲

من نیستما

ااااااخخخخخخخخ

ااااااخخخخخخخخ

چه ستم کردن

چه ستم کردن

علی شادمان و هوادار

علی شادمان و هوادار

علی شادمان و طرفدار

علی شادمان و طرفدار

اه اه اه دختره ی ایکبیری

اه اه اه دختره ی ایکبیری

اگه تونستید زنه رو پیدا کنید

اگه تونستید زنه رو پیدا کنید

بفرمایید ناهار

بفرمایید ناهار

این پا یا نون باگته

این پا یا نون باگته

اووووممممم

اووووممممم

ننناااااززززییییی

ننناااااززززییییی