ڪــاڪــتوس🌵💚

arash_asadollahi97

من به تَنگ آمده ام از همه چیز
بُـگـذاریـد هـواری بـزنـم

instagram > kaktoos_97

🌵💚چه چيز در اين جهانغريبانه تر از مردی استكه خودش را و تنهاي...
۲

🌵💚چه چيز در اين جهانغريبانه تر از مردی استكه خودش را و تنهاي...

🌵پـادشـاه جهـنم خـودت بـاشنـه کـارگـر بهشت دیگـران
۱

🌵پـادشـاه جهـنم خـودت بـاشنـه کـارگـر بهشت دیگـران

🌵💚روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ و با همه ی...

🌵💚روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ و با همه ی...

🍁پائیز آمد و تو هنوز نیامده ایهمه هول آمدن بودن از باد و بار...

🍁پائیز آمد و تو هنوز نیامده ایهمه هول آمدن بودن از باد و بار...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🌵💚من آرامم و دلتنگمیدانی آدم، دلتنگ باشد و آرام یعنی چه؟یعنی...

🌵💚من آرامم و دلتنگمیدانی آدم، دلتنگ باشد و آرام یعنی چه؟یعنی...

🌵💚گاه با لبخندی گوشه ی لبگاه با اشکی سرازیر از گونهبه هر جان...

🌵💚گاه با لبخندی گوشه ی لبگاه با اشکی سرازیر از گونهبه هر جان...

🌵💚محبوبممن دائما شما را دوست دارم ..چه در گرانی، چه در ارزان...

🌵💚محبوبممن دائما شما را دوست دارم ..چه در گرانی، چه در ارزان...

🌵💚نمی بخشمت اگر یکی از موهایت بیشتر از من سفید شود ...بیا به...

🌵💚نمی بخشمت اگر یکی از موهایت بیشتر از من سفید شود ...بیا به...

🌵💚از تو ،چنان رنجی به من رسیدهکه هرگز انتظارش را از هیچ جنبن...

🌵💚از تو ،چنان رنجی به من رسیدهکه هرگز انتظارش را از هیچ جنبن...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚به تو انديشيدن سکوتِ من است ..عزيزترين ، طولانی ترين و طوف...
عکس بلند

🌵💚به تو انديشيدن سکوتِ من است ..عزيزترين ، طولانی ترين و طوف...

🌵💚دلتنگی من تمام نمی شودهمین که فکر کنممن و تودو نفریمدلتنگ‌...
۱

🌵💚دلتنگی من تمام نمی شودهمین که فکر کنممن و تودو نفریمدلتنگ‌...

🌵💚در قلبِ هر مرددادگاه ظالمی هست که حکم میدهد و محکوم میکندد...

🌵💚در قلبِ هر مرددادگاه ظالمی هست که حکم میدهد و محکوم میکندد...

🌵💚کسی خواهد آمدبه این بیندیش!هیچ پیامی آخرین پیام نیستو هیچ ...

🌵💚کسی خواهد آمدبه این بیندیش!هیچ پیامی آخرین پیام نیستو هیچ ...

🌵💚محبوب منهوا بد است ...تو با کدام باد میروی؟چه ابر تيره‌ای ...
۱

🌵💚محبوب منهوا بد است ...تو با کدام باد میروی؟چه ابر تيره‌ای ...

🌵💚زنها يا عاشقى نمى كننديا اگر مرد ايده آلشان پيدا شدحرف دوس...

🌵💚زنها يا عاشقى نمى كننديا اگر مرد ايده آلشان پيدا شدحرف دوس...

🌵💚تو نیستی، اماوقتی به تو فکر می‌کنمصدای آب رادر رگ‌های خاک ...

🌵💚تو نیستی، اماوقتی به تو فکر می‌کنمصدای آب رادر رگ‌های خاک ...

🌵💚شنیده‌امکه درخت از درخت با خبر است ...و من گمان دارمکه سنگ...

🌵💚شنیده‌امکه درخت از درخت با خبر است ...و من گمان دارمکه سنگ...