برای‌روز‌تولدت لحظه‌شماری‌میکنم...):

1

عارفم💛

چقدر‌سخت‌بود‌برام دوماه‌ندیدنت😔💔

امضای‌عشقم💋

نبینم‌غمتو‌پژمرده‌میشم😔💔 :| عارفم |:

بچگی‌من😹 بچگی‌عارفیم😻