بابا روم نمیشه بیام جلو دورببن
۱

بابا روم نمیشه بیام جلو دورببن

چی شد بابا اوردیش پایین جون به لب شدم
۱

چی شد بابا اوردیش پایین جون به لب شدم

بدون شرح
۱

بدون شرح