🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌

🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌

جوری باشین که هرکی دیدتون نگه

جوری باشین که هرکی دیدتون نگه "عه این با من بود" بگه " کاش این با من بود-_^i

فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

فرار نام: لب بر لبت چنانت به درخت بچسبانم به دلتنگی که درخت شوی که رفتن اگر بخواهی نتوانی که بمانی . . .

فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

فرمول زندگی من خیلی سادست.. صبحها از خواب بیدار میشم و شبها به تخت خواب بازمیگردم و دراین بین سعی میکنم بهترین باشم.. ...

زنده از انم ک ابوالفضلیم....

زنده از انم ک ابوالفضلیم....

دیوونه بازیاش

دیوونه بازیاش