دیگه اخرشه...

دیگه اخرشه...

تو هوای گرم میچسبه..

تو هوای گرم میچسبه..

جملات زیبا

جملات زیبا

راه زندگی...

راه زندگی...

سلامتی همه...

سلامتی همه...

گچ و تخته سیااااه و تخته پاکن که خودمون درست میکردیم....

گچ و تخته سیااااه و تخته پاکن که خودمون درست میکردیم....

دهه شصت...

دهه شصت...

یادش بخیر....

یادش بخیر....

یادش بخیر...

یادش بخیر...

دفتر کاهی... ۲۰ریال...

دفتر کاهی... ۲۰ریال...

اتاری دستی

اتاری دستی

کیا یادشونه...

کیا یادشونه...

باز باران...

باز باران...

هرکی خاطره داره بلایکه خودکار چهررنگ...

هرکی خاطره داره بلایکه خودکار چهررنگ...

یادش بخیر...

یادش بخیر...

کی یادشه...

کی یادشه...

یاد دهه شصت

یاد دهه شصت

واقعاااا

واقعاااا