ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﺍل‍ﻤُﺴﺘَﻐِﻴﺜِﻴﻦَ

atashan

وقتی خواص یار ولایت نمیشوند
باید میان آتش خانه عزا گرفت...(یازهرا سلام الله علیها)ﻟَﺌِﻦﻃَﺎﻟَﺒﺘَﻨِﻰ ﺑِﺬُﻧُﻮﺑِﻰ لأَُﻃَﺎﻟِﺒَﻨَّﻚَ ﺑِﻌَﻔﻮِﻙ