Madcap

avenger172000

امتیاز
384000
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178

مشکل بـَعضے ـا اینــہ کــہ تو בل برو هستـלּ ولے هضم نمیشـלּ ...

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :آهــــای پســــر ...

آهنگ کلامت وقتی با دیگری سخن میگویی برایم سه نُت دارد :" می ...

1

باهات مست بودم مست اون شرابیه لبات..

3

منو به حال خودم بزار این مردومنو تمام پلشتی این دردوکه قد تم...

1

از این دم وبازدم بی ثمر.احساس خوب کمی خودکشی.یه سیم اخر وادم...