.......
۱

.......

ای دل از تو گله دارم

ای دل از تو گله دارم

خدایا به حرمت این شب خودت سربلندی و عزت و عاقبت بخیری در همه...

خدایا به حرمت این شب خودت سربلندی و عزت و عاقبت بخیری در همه...

نه میتونی ازم رد شی ، نه پای درد من باشی   تو چه میفهمی از ح...

نه میتونی ازم رد شی ، نه پای درد من باشی تو چه میفهمی از ح...

من نمیدانم چیست که چنین زار وپریشان شده ام ....وچرا؟  مژه بر...

من نمیدانم چیست که چنین زار وپریشان شده ام ....وچرا؟ مژه بر...

فقط غروبها نیست که دلگیر است دلت که گیر کسی باشد همیشه میگیر...
۳

فقط غروبها نیست که دلگیر است دلت که گیر کسی باشد همیشه میگیر...

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ♥ دوستت دارم ا...
۲

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ♥ دوستت دارم ا...

.میان تمام نداشتن ها دوستت دارم.……!!!!!شانس دیدنت را هر روز ...
۱

.میان تمام نداشتن ها دوستت دارم.……!!!!!شانس دیدنت را هر روز ...

♥(a)♥
۴

♥(a)♥

کاش مرا باد می آفریدند تو را برگ درختی خلق می کردند؛عشق بازی...
۱

کاش مرا باد می آفریدند تو را برگ درختی خلق می کردند؛عشق بازی...