ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪﺍﻣﺎ ... ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮ...
۲

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪﺍﻣﺎ ... ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮ...

مجسمه زيرآب
۲

مجسمه زيرآب

مجسمه زيرآب
۱

مجسمه زيرآب

خيلى دنج وقشنگه...ازدست نديد
۱

خيلى دنج وقشنگه...ازدست نديد

خمیده پشت  از آن دارند پیران جهان دیدهکه اندر خاک می جویند ا...
۱

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیدهکه اندر خاک می جویند ا...

يه مکان دنج درگوشه اى ازسويس
۱

يه مکان دنج درگوشه اى ازسويس

بفرما آب ميوه ى خنک

بفرما آب ميوه ى خنک

خلاقيت رو دارى؟

خلاقيت رو دارى؟