azaraein

azaraein


عاشق پرسپولیس
دی ماهی
https://harfeto.timefriend.net/984474741

لینک حرف ناشناس

فیروزاباد شهر باستانی

فیروزاباد شهر باستانی

نم نمای بارون آروم
۸

نم نمای بارون آروم

رضا بهرام
۳

رضا بهرام

رکسانا و چالش رفتناش
۱

رکسانا و چالش رفتناش

ای تو که با همه مهربانی با این عاشق دل سوخته هم کمی مهربانی کن

ای تو که با همه مهربانی با این عاشق دل سوخته هم کمی مهربانی کن

با تو جهانم زیباتر میشود زیرا تو خود از زیبایی های این جهانی

با تو جهانم زیباتر میشود زیرا تو خود از زیبایی های این جهانی

من محو زیبایی تو شدم و جهانم به فنا رفت

من محو زیبایی تو شدم و جهانم به فنا رفت

چشمانت جاذبه ی انیشتین را به هم ریخت با گیرایی اش

چشمانت جاذبه ی انیشتین را به هم ریخت با گیرایی اش

لحضه دیدنت انگار که یک حادثه بود حیف چشمان تو این حادثه را دوست نداشت

لحضه دیدنت انگار که یک حادثه بود حیف چشمان تو این حادثه را دوست نداشت

استایل دانشجویی

استایل دانشجویی

کت شلوار
۳

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار
۲

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار

کت شلوار
۱

کت شلوار

#تتو_موقت#رو_دستتون_تتو_موقت_بزنید با #خودکار یه #طرح خیلی #...
۱

#تتو_موقت#رو_دستتون_تتو_موقت_بزنید با #خودکار یه #طرح خیلی #...