دارآویخته

azkhodgozashta

...مارا هرچه که هست
دگر حوصله ای نیست
که نیست...