عاشق فراموش شده

babak.G4

قلبی که سختی زیادی را تحمل می‌کند، هنگامی که تغییر کند دیگر هرگز مثل قبل نمی‌شود😏

تصاویر سه بعدی

تصاویر سه بعدی

تصاویر ســــه بعدی

تصاویر ســــه بعدی

تصاویر سه بعــــــــدی
۱

تصاویر سه بعــــــــدی

تصاویــــــــر سه بعدی
۱

تصاویــــــــر سه بعدی

خورشید راببین هزاران سال است ازتابیدن خسته نشده ست،بعضی وقته...

خورشید راببین هزاران سال است ازتابیدن خسته نشده ست،بعضی وقته...

گیرم اصلا همه‌ی شهر، زلیخا بشوندیا به اندازه‌ی #تو، دلبر و ز...

گیرم اصلا همه‌ی شهر، زلیخا بشوندیا به اندازه‌ی #تو، دلبر و ز...

هیچ میڪَویي  اسیرےداشتم       حالش چہ شد..؟!!
۴

هیچ میڪَویي اسیرےداشتم حالش چہ شد..؟!!

جیرانیم گوزلروین درد و بلاسین من آلیم وئر اجازه قولومی بوینو...

جیرانیم گوزلروین درد و بلاسین من آلیم وئر اجازه قولومی بوینو...

یکیم نداریمبياد زیر پستمون بنويسه...این ديووووونه ماله منه!م...

یکیم نداریمبياد زیر پستمون بنويسه...این ديووووونه ماله منه!م...

تصاویر شگفت انگیز سه بعــــــــــدی
۲

تصاویر شگفت انگیز سه بعــــــــــدی

تصاویر زیبای سه بعدی
۳

تصاویر زیبای سه بعدی

چه آرامشی در مـن است...وقتی با منی...و چه آشوبیده ام ...بی ت...

چه آرامشی در مـن است...وقتی با منی...و چه آشوبیده ام ...بی ت...

"خوشبخت ترین"مخلوق خواهی بوداگر روزت راآنچنان زندگی کنیکه گو...

"خوشبخت ترین"مخلوق خواهی بوداگر روزت راآنچنان زندگی کنیکه گو...

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی
۷

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی
۲

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

به آرامش می رسی ؛اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می...

به آرامش می رسی ؛اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می...

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی
۴

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی

تصاویر شگفت انگیز سه بعدی