خدافظ همگی
۷

خدافظ همگی

with one another
۲

with one another

with one another

with one another

:crying_face:

:crying_face:

:disappointed_face:

:disappointed_face:

:confounded_face:

:confounded_face:

:persevering_face:

:persevering_face:

:persevering_face:

:persevering_face:

:pensive_face:

:pensive_face:

:pensive_face:
۱

:pensive_face:

:pensive_face:

:pensive_face:

:pensive_face:

:pensive_face:

سنگ=کاغذکاغذ=قیچیقیچی=سنگ...=:pistol:بوف
۱

سنگ=کاغذکاغذ=قیچیقیچی=سنگ...=:pistol:بوف

our city
۳

our city

Neyshabur
۳

Neyshabur

بهتره
۱

بهتره

فقط خندیدند

فقط خندیدند

اگه قراره ببازی جوری بباز ک دشمنت "دشمنت" نبره

اگه قراره ببازی جوری بباز ک دشمنت "دشمنت" نبره