ostadkhanjany

bahman3078

استاد علی اکبر خانجانی صاحب بیش از دویست جلد کتاب و دو هزار مقاله در زمینه عرفان و معرفت نفس با موضوعات مختلف انسانی میباشند که تمامی آثار خود را بصورت رایگان در فضای مجازی در اختیار طالبان حقیقت قرار داده است .این کانال قصد دارد قطره ای از این اقیانوس بیکران معرفت را خدمت عزیزان تقدیم دارد .
برای دسترسی رایگان به همه آثار متنی و صوتی ایشان به سایت های زیر مراجعه فرمایید .
www.khanjany.net
www.khanjany.com
www.nooreomid.net

(حق حق) فصل بیست و سوم از کتاب حق بودن اثر استاد علی اکبر خا...
۱

(حق حق) فصل بیست و سوم از کتاب حق بودن اثر استاد علی اکبر خا...

فرازی از از دعای عرفه آخرالزمانپروردگارا ! از برکات عظیم تو ...

فرازی از از دعای عرفه آخرالزمانپروردگارا ! از برکات عظیم تو ...

* ای فرزند آدم و حوا! رھا کن معاشرتی را که محورش خوردن است....

* ای فرزند آدم و حوا! رھا کن معاشرتی را که محورش خوردن است....

ایمنی : کاری و فکری نمیکنی الاّ برای ایمن ساختن خویشتن. و ھر...

ایمنی : کاری و فکری نمیکنی الاّ برای ایمن ساختن خویشتن. و ھر...

در وادی بیماری از کتاب بار انداز حکمت اثر استاد علی اکبر خان...
۱

در وادی بیماری از کتاب بار انداز حکمت اثر استاد علی اکبر خان...

“سخنان پیامبر اسلام درباره حضرت علی(ع) “من ھشدار دھنده ام و ...
۶

“سخنان پیامبر اسلام درباره حضرت علی(ع) “من ھشدار دھنده ام و ...

آخرالزمان شناسی عرفانی فصل دهم آخرالزمان خانواده صفحه ۴۵تنها...

آخرالزمان شناسی عرفانی فصل دهم آخرالزمان خانواده صفحه ۴۵تنها...

(پدیده شناسی قرآنی بیماریها)١٣١ -ھراس از ایدز مرگبارتر از وی...

(پدیده شناسی قرآنی بیماریها)١٣١ -ھراس از ایدز مرگبارتر از وی...

١ -آنچه را که بشر مدرن بیماری می نامد درمان است. و آنچه را ک...

١ -آنچه را که بشر مدرن بیماری می نامد درمان است. و آنچه را ک...

(بیماری)۵٣۵ -بیماری ھمان جریان سالم سازی است که موجود بیمار ...
۱

(بیماری)۵٣۵ -بیماری ھمان جریان سالم سازی است که موجود بیمار ...

71 -ھمۀ امراض و درمانده گیها و رنجهای درونی و بیرونی بشر ھما...

71 -ھمۀ امراض و درمانده گیها و رنجهای درونی و بیرونی بشر ھما...

۲۱٣ – علاج ھر مرضی در خود – شناسی است و آنکه از شناخت خویش ب...

۲۱٣ – علاج ھر مرضی در خود – شناسی است و آنکه از شناخت خویش ب...

ھر مرض ماھیتاً شفا بخش است. ھر آنچه که در قلمرو دانش پزشکی ب...

ھر مرض ماھیتاً شفا بخش است. ھر آنچه که در قلمرو دانش پزشکی ب...

زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگ...

زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگ...

«خستگی مزمن »  بیماری آخرالزمان آخرالزمان عرصه ظهور انواع ام...

«خستگی مزمن » بیماری آخرالزمان آخرالزمان عرصه ظهور انواع ام...

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مق...

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مق...

ھمجنس باز مردی است که می خواھد زن باشد و یا زنی است که می خو...

ھمجنس باز مردی است که می خواھد زن باشد و یا زنی است که می خو...

ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت د...
۱

ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت د...

حکمت مغانه۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای ...

حکمت مغانه۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای ...

حکمت مغانه۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و ...

حکمت مغانه۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و ...