کو دختری که فقط بخواد برای یک نفر آنلاین بشه .... معنی عشق و بفهمه ..معنی تنها بودن و 😔 تا کی داداش و دوست پسر های مختلف .... تا حرف عشق میاد میگن تنهایی ...

کو دختری که فقط بخواد برای یک نفر آنلاین بشه .... معنی عشق و بفهمه ..معنی تنها بودن و 😔 تا کی داداش و دوست پسر های مختلف .... تا حرف عشق میاد میگن تنهایی و عشقه .. حرف تنهایی و میزنن اما تنها نیستن ...چون همه جا با جنس ...

واقعیت اینطوری #عاشقانه

واقعیت اینطوری #عاشقانه

#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

معرفتش از دخترا بیشتره یعنی دخترا معرفت اصلا ندارن هه داداش مجازی دوست مجازی اما حاضر نیستن فقط با 1نفر باشن

معرفتش از دخترا بیشتره یعنی دخترا معرفت اصلا ندارن هه داداش مجازی دوست مجازی اما حاضر نیستن فقط با 1نفر باشن