۴ روز پیش
342
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
13K
اینستاگرام پیج کسری کرکزی, خطاطی اشعار موزیک در حال اجرا

اینستاگرام پیج کسری کرکزی, خطاطی اشعار موزیک در حال اجرا

۴ روز پیش
7K
فرضیه زمین تخت باوران,: زمین کروی نیست و به شکل دیسک میباشد قطب شمال در مرکز و دور تا دور زمین پوشیده از یخهای قطب جنوب اسد و در زیر گنبد آسمان محصور میباشد.

فرضیه زمین تخت باوران,: زمین کروی نیست و به شکل دیسک میباشد قطب شمال در مرکز و دور تا دور زمین پوشیده از یخهای قطب جنوب اسد و در زیر گنبد آسمان محصور میباشد.

۶ روز پیش
6K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
نقاشی سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم

۳ هفته پیش
5K