baran-@

bita-84

هر چی یادگاری بود شکستم :)
یادت ولی نرف .........💔

هیچوقت نفمیدم کجا زندیگت بودم :)

هیچوقت نفمیدم کجا زندیگت بودم :)

وقتی جرئت حقیقت بازی میکنی نزاشتن موهام درس کنم 🥺❤
۱۲۲

وقتی جرئت حقیقت بازی میکنی نزاشتن موهام درس کنم 🥺❤