_چِرا کُشتیش؟ 💫 +دِلَم برا شُما تَنگ شده بود آقای قاضی😹 #lalisa #chae

_چِرا کُشتیش؟ 💫 +دِلَم برا شُما تَنگ شده بود آقای قاضی😹 #lalisa #chae

_بیشتَر از خودت بِگو🍟 +هَمه چی اَز بِدُنیا اومَدنم شروع شد🍼 |: #lalisa

_بیشتَر از خودت بِگو🍟 +هَمه چی اَز بِدُنیا اومَدنم شروع شد🍼 |: #lalisa