کودکی سلمان خان و ژاکلین فرناندز

کودکی سلمان خان و ژاکلین فرناندز

تااخربخونش. اگه خوشت اومد فقط اگه خوشت اومد لایک کن . اگه بد...

تااخربخونش. اگه خوشت اومد فقط اگه خوشت اومد لایک کن . اگه بد...

مذهب را پیامبر اسمانی من ب طمین اورد سوگند میخورم تاابد مذهب...

مذهب را پیامبر اسمانی من ب طمین اورد سوگند میخورم تاابد مذهب...

همه رو از رو پستا برداشتم خخخ

همه رو از رو پستا برداشتم خخخ

کاملا دقت کنین

کاملا دقت کنین