سلام! حال همهٔ ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ‌گاه به گاهِ ...

سلام! حال همهٔ ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ‌گاه به گاهِ ...

رفتَم قبرِستان و اَز اَهالی آنجا پُرســـــــیدَم مَدارکِ لاز...
۳

رفتَم قبرِستان و اَز اَهالی آنجا پُرســـــــیدَم مَدارکِ لاز...

بعضی وقتا اونقدر دلت گرفتهــکهـ کل آرزوهـات میشــه خنـدیدنبه...

بعضی وقتا اونقدر دلت گرفتهــکهـ کل آرزوهـات میشــه خنـدیدنبه...

نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِهپا چراغِ کَم میکِ...
۳

نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِهپا چراغِ کَم میکِ...

اِ دوسِه سَر وا نَنی هِ وا خَوَر بامِه ایمشو ها بَمیرِم اَر ...

اِ دوسِه سَر وا نَنی هِ وا خَوَر بامِه ایمشو ها بَمیرِم اَر ...

پرسید کجایت درد میکند؟!بگـــــــو ، ببوسمش تا زود خـــــوب ش...

پرسید کجایت درد میکند؟!بگـــــــو ، ببوسمش تا زود خـــــوب ش...

یکی دنیامو عاشق کرد که با حرفام موافق نیستاونی که عاشم کرده ...
۱

یکی دنیامو عاشق کرد که با حرفام موافق نیستاونی که عاشم کرده ...

من انقد پره عشقممن انقد پره دردمکه عاشقایه دنیانمیرسن به گَر...

من انقد پره عشقممن انقد پره دردمکه عاشقایه دنیانمیرسن به گَر...

گُلوَنی سَرت نازار هَفت رَنیه دَ مین لُرسو باوانَم وِ سَرش ج...

گُلوَنی سَرت نازار هَفت رَنیه دَ مین لُرسو باوانَم وِ سَرش ج...

ایـن ڪھ رفیقــآتوقــتھ نآرآحتـیت نبـ ـآشنــعآدے ترینـ اتفـ ـ...

ایـن ڪھ رفیقــآتوقــتھ نآرآحتـیت نبـ ـآشنــعآدے ترینـ اتفـ ـ...

مَن یـڪ مُردِهْ عَـم و تـوُ دَلـیلِ یـِڪ مُعجِزِهـ اے... ِکه...

مَن یـڪ مُردِهْ عَـم و تـوُ دَلـیلِ یـِڪ مُعجِزِهـ اے... ِکه...

دختری که موهایش راکوتاه می‌کندیعنی آماده اعزام به جنگبا خودش...

دختری که موهایش راکوتاه می‌کندیعنی آماده اعزام به جنگبا خودش...

#پرسپولیسی ام :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...
۷

#پرسپولیسی ام :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

مَن یـڪ مُردِهْ عَـم و تـوُ دَلـیلِ یـِڪ مُعجِزِهـ اے... ِکه...

مَن یـڪ مُردِهْ عَـم و تـوُ دَلـیلِ یـِڪ مُعجِزِهـ اے... ِکه...

من یڪ دختـرم هر چقدر هم کہاَداےِ محکم بودن را در بیاورمهر چق...

من یڪ دختـرم هر چقدر هم کہاَداےِ محکم بودن را در بیاورمهر چق...

بین خودمان بماند..اگر از رفتن ها..نیامدن ها ونبودن هایش بگذر...
۱

بین خودمان بماند..اگر از رفتن ها..نیامدن ها ونبودن هایش بگذر...