corena

پدربزرگ به من گفت که من می توانم یک دانشمند موشک باشم اما رسانه های اجتماعی دارای حاشیه سود بالاتری هستند.

به قول رهبر آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند
۵

به قول رهبر آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند

شیطان خودش را امروزی کرده ولی دین نه

شیطان خودش را امروزی کرده ولی دین نه

من آلوده به تو
۹

من آلوده به تو

...:speaking_head_in_silhouette:ما زن ها، ما دخترهاخودمان تی...

...:speaking_head_in_silhouette:ما زن ها، ما دخترهاخودمان تی...

کوچ کردم به سرزمین سکوت

کوچ کردم به سرزمین سکوت

پر از خوبی

پر از خوبی

دنیای بی توقع ها

دنیای بی توقع ها

آرامش اهنگ طبیعت
۱

آرامش اهنگ طبیعت