corena

پدربزرگ به من گفت که من می توانم یک دانشمند موشک باشم اما رسانه های اجتماعی دارای حاشیه سود بالاتری هستند.