پدری دلسوز
۴

پدری دلسوز

چه بدنی چه انعطافی

چه بدنی چه انعطافی

یادش بخیر عمو شیث
۲

یادش بخیر عمو شیث

نامرد خفش کرد
۶

نامرد خفش کرد

روحش شاد
۱

روحش شاد

مبارک باشه

مبارک باشه

زور ازدواج
۱

زور ازدواج

قابل توجه افتخارات نداشته کیسه کشها
۲

قابل توجه افتخارات نداشته کیسه کشها

عشق است

عشق است

توی دروازه
۲

توی دروازه

بسیار زیباست
۱

بسیار زیباست

از نگاه دور و نزدیک

از نگاه دور و نزدیک

گذر زمان

گذر زمان

کی از این کفشها دوست داره؟
۱

کی از این کفشها دوست داره؟

أخرین عکس مرحوم
۱

أخرین عکس مرحوم

کجا رفت؟
۴

کجا رفت؟

خانمها وقتی میخوان برن عروسی
۱

خانمها وقتی میخوان برن عروسی

تصویر در تصویر
۲

تصویر در تصویر

خیلی نازه.گناه داره

خیلی نازه.گناه داره