دانشجوی ادبیات

daneshjoye_adabiat

ای ابر چقدر دور و ناپیدایی
پیداست چقدر خسته از دنیایی
سخت است برای بغض، پنهان ماندن
سخت است برای ابرها نازایی

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر
۵

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر
۱

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

کاریکاتور گرانی نان #گرانی #نان #بدبخت #مردم #فقر

:expressionless_face::expressionless_face::expressionless_fa...

:expressionless_face::expressionless_face::expressionless_fa...

این جهان زندان و ما زندانیانحفره کن زندان و خود را وارهانآدم...
۱۶

این جهان زندان و ما زندانیانحفره کن زندان و خود را وارهانآدم...

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی  به که گویم که تو گرمای دس...

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی به که گویم که تو گرمای دس...

افسوس که از ما نخریدند به جامی ، ان علمی که در میکده اموخته ...

افسوس که از ما نخریدند به جامی ، ان علمی که در میکده اموخته ...

افسوس که از ما نخریدند به جامی ، ان علمی که در میکده اموخته ...

افسوس که از ما نخریدند به جامی ، ان علمی که در میکده اموخته ...

ز غــم زار و حقیرم با کــی گویمز غصــه من بمیــرم با کی گویـ...
۱

ز غــم زار و حقیرم با کــی گویمز غصــه من بمیــرم با کی گویـ...

پیراهن تو بر تن این شعر گشاد استدر وصف تنت شاعر ناکام زیاد ا...

پیراهن تو بر تن این شعر گشاد استدر وصف تنت شاعر ناکام زیاد ا...

ای ابر چقدر دور و ناپیداییپیداست چقدر خسته از دنیاییسخت است ...
۲

ای ابر چقدر دور و ناپیداییپیداست چقدر خسته از دنیاییسخت است ...