دانیاــــل😜😜😜

danielhorn

https://harfeto.timefriend.net/16090137992050
یک فرد خاص شیطون😹می پادشای شیطونم اوووف منحرف تمام عیارم مهربونم دلتون میبرم واسه خدم😹😹

😜😜بنفشه عاشقتم اجی جونم😍😘😘😘
۱۱

😜😜بنفشه عاشقتم اجی جونم😍😘😘😘

😜😜😜داستان دنی وسمیه خطری
۳۲

😜😜😜داستان دنی وسمیه خطری

بازی با رفیقم😜😜😜
۸۵

بازی با رفیقم😜😜😜

😜😜داستان مخ زدنم اووووف بوسش حال داد
۶۹

😜😜داستان مخ زدنم اووووف بوسش حال داد

هیچوقت سراغ آدمایی که کنار گذاشتی نرو ، چون به شدت منتظرن که...
۱۰۰

هیچوقت سراغ آدمایی که کنار گذاشتی نرو ، چون به شدت منتظرن که...

همیشه "خوشحالیتو" با تقسیم کردن با بقیه چند برابر کن😜😜😜
۱۸۸

همیشه "خوشحالیتو" با تقسیم کردن با بقیه چند برابر کن😜😜😜

حقیقت پسرها😜😜😜
۱۴۲

حقیقت پسرها😜😜😜

عشق یعنی قلبتون بخاطرش فدا کنی😜😜😜
۲۵

عشق یعنی قلبتون بخاطرش فدا کنی😜😜😜

دختر فکر کرده فقط خدش بدله😄منم دست کمی ازش ندارم
۵

دختر فکر کرده فقط خدش بدله😄منم دست کمی ازش ندارم

دوست دارم😝😝😝میشه نداشته نباشم
۷

دوست دارم😝😝😝میشه نداشته نباشم

😜😜با عروسک هم میشه مخ زد
۶۵

😜😜با عروسک هم میشه مخ زد

😄😄داستان من😜😜😜
۲۳

😄😄داستان من😜😜😜

بیاید بحرفیم😜امشب باهم باشیم
۶۹۴

بیاید بحرفیم😜امشب باهم باشیم

کسی انتخاب کن ک دوست داره نه کسی انتخاب کن ک دوستش داری دوست...
۱۳

کسی انتخاب کن ک دوست داره نه کسی انتخاب کن ک دوستش داری دوست...

عشقمون نگاه😜😍چ با حاله
۳۴

عشقمون نگاه😜😍چ با حاله

واسه می شاخ نشو😜ادمت میکنم
۲۴

واسه می شاخ نشو😜ادمت میکنم

می و رفیقام😍رفیق واقعیی هیچ وقت پشت خالی نمیکنه
۳۴

می و رفیقام😍رفیق واقعیی هیچ وقت پشت خالی نمیکنه

😜😜کثافت خبی کن اینم تشکر خخخخه
۷۰

😜😜کثافت خبی کن اینم تشکر خخخخه

خوب دیونه می فقط ط دوشت دارم😍😜
۴۰۶

خوب دیونه می فقط ط دوشت دارم😍😜

😜😜😄اوووف نگاه چ خشنم
۴۵

😜😜😄اوووف نگاه چ خشنم