بازهم لباس مشکیمو پوشیدمآستیناشو تا روی انگشتام پایین کشیدمش...
۱

بازهم لباس مشکیمو پوشیدمآستیناشو تا روی انگشتام پایین کشیدمش...

شکسپیر میگ‍ہ :اگ‍ہ ی‍ہ ‍روزی فرزندی داشت‍ہ باشم بیشتر از هر ...
۱

شکسپیر میگ‍ہ :اگ‍ہ ی‍ہ ‍روزی فرزندی داشت‍ہ باشم بیشتر از هر ...

خداحافظی کردیم!خداحافظیمون از این خداحافظی های با دعوا و بحث...

خداحافظی کردیم!خداحافظیمون از این خداحافظی های با دعوا و بحث...

میاد میشینه کنارم میگه ناموصا نمیفهممت!ناراحتی،سیگار میکشی!خ...
۹

میاد میشینه کنارم میگه ناموصا نمیفهممت!ناراحتی،سیگار میکشی!خ...

بین همه ی دم نزدنا و ناامیدی ها بلاخره اومدی!!بلاخره اومدی.....

بین همه ی دم نزدنا و ناامیدی ها بلاخره اومدی!!بلاخره اومدی.....

ایندفعه میخوام حرفام و رک بگم بهت بدون مِن و مِن...رک و پوست...
۵

ایندفعه میخوام حرفام و رک بگم بهت بدون مِن و مِن...رک و پوست...

داشتن و بودن ادمی که بتونه حالت و خوب کنه تو زندگی همه ی ما ...
۲

داشتن و بودن ادمی که بتونه حالت و خوب کنه تو زندگی همه ی ما ...

خب میدونی چیه؟!من عاشقم..تو هم دیوونه باش...تا حالا شده نشست...

خب میدونی چیه؟!من عاشقم..تو هم دیوونه باش...تا حالا شده نشست...

اومد دستاشو گذاشت رو چشمام...گفت:حدس بزن من کیم!گفتم:از دستا...
۱۲

اومد دستاشو گذاشت رو چشمام...گفت:حدس بزن من کیم!گفتم:از دستا...