‌ ‌ ‌‌هیچوقت سراغ آدمایی که کنار گذاشتی نرو ، چون به شدت منت...

‌ ‌ ‌‌هیچوقت سراغ آدمایی که کنار گذاشتی نرو ، چون به شدت منت...

بزرگ فکر کن"تقدیر" تقویم افراد عادی ست ..و "تغییر" تدبیر افر...
۲

بزرگ فکر کن"تقدیر" تقویم افراد عادی ست ..و "تغییر" تدبیر افر...