هر کی زشت تره بگه میخوام اعلام کنم 📣هر کی جرئت داره بگه 😝😝

هر کی زشت تره بگه میخوام اعلام کنم 📣هر کی جرئت داره بگه 😝😝

زندگی دروغگوها سیاه چون دروغگوها میگن: دروغ میگی اگه دروغ میگم

زندگی دروغگوها سیاه چون دروغگوها میگن: دروغ میگی اگه دروغ میگم

کدوم؟ نظرتون واسم مهم

کدوم؟ نظرتون واسم مهم

حالا بگو ببینم زندگیت قرمز

حالا بگو ببینم زندگیت قرمز

جا کفشی خونه رو خودمون درست کنیم 😊

جا کفشی خونه رو خودمون درست کنیم 😊