....خدا بزرگه.
۲۰

....خدا بزرگه.

خدایا !دلم میخواهد ،دفتر مشقم را باز ڪنم ، و دوباره تمرین ڪن...
۶

خدایا !دلم میخواهد ،دفتر مشقم را باز ڪنم ، و دوباره تمرین ڪن...

مجردها می‌خواهند ازدواج ڪنندمتأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند......
۹

مجردها می‌خواهند ازدواج ڪنندمتأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند......

زنها را عصبانی نڪنید....زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان...
۹

زنها را عصبانی نڪنید....زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان...

جودی عزیزم!...ما به اندازه خاطرات خوشی ڪه از دیگران داریم آن...
۹

جودی عزیزم!...ما به اندازه خاطرات خوشی ڪه از دیگران داریم آن...

"گاهگاهی ڪه دلم میگیردمیگویم: به ڪجا باید رفت؟به ڪه باید پیو...
۱۳

"گاهگاهی ڪه دلم میگیردمیگویم: به ڪجا باید رفت؟به ڪه باید پیو...

مواظب همدیگه باشیم !!!از یه جایی بــه بعد...............دیگه...
۴

مواظب همدیگه باشیم !!!از یه جایی بــه بعد...............دیگه...