☆سلطان جون☆

doosst

《چون عاقبت کار جهان نیستی ست/انگار  که نیستی، چو هستی خوش باش》


من ماله خودمم
تو خیلی خوبی
آقا اصن تو بهترین

چیکار مردم داری؟ 😜😜😜