شیراز.....

شیراز.....

girls generation
۱

girls generation

وای عزیزم سانی
۳

وای عزیزم سانی

کاش بازم اون دوران برمیگشت...بکوب لایکو

کاش بازم اون دوران برمیگشت...بکوب لایکو

خخخخخخخ

خخخخخخخ

نی نی تو چقدر خوشملی

نی نی تو چقدر خوشملی

مثلا میخواد بگه منم گوشی  دارم...عجب دوره ای شده ها

مثلا میخواد بگه منم گوشی دارم...عجب دوره ای شده ها