گرگ بودن دنیای واسه خودش نه خیالی ونه مجازی

گرگ بودن دنیای واسه خودش نه خیالی ونه مجازی