......
۳

......

kake morgh
۱

kake morgh

kashke bademgan
۱

kashke bademgan

کدوم؟کامنت
۴

کدوم؟کامنت

کدوم کامنت
۲

کدوم کامنت

چ خوجمله
۲

چ خوجمله

موزز

موزز

شله زرد

شله زرد

کشک بادمجون
۲

کشک بادمجون

ساااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااددددددددددد...
۱

ساااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااددددددددددد...

......
۱

......