کارت عروسی

کارت عروسی

ژست سندی تو برنامه استیج
۳

ژست سندی تو برنامه استیج

تصویر لو رفته از پیاده روهای بهشت
۴

تصویر لو رفته از پیاده روهای بهشت

من همیشه فکر میکردم دشمن در کمینه:grinning_face_with_smiling...
۱

من همیشه فکر میکردم دشمن در کمینه:grinning_face_with_smiling...

به هر آسمان زلالی مشکوک استگنجشکیکه سر به شیشه ی پنجرهکوفته ...

به هر آسمان زلالی مشکوک استگنجشکیکه سر به شیشه ی پنجرهکوفته ...

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بیفتد بر من. من خودم هستم ...
۶

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بیفتد بر من. من خودم هستم ...