امتیاز
170280
دنبال‌کنندگان
140
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

‍خیل‍‌ی از اون‍‌ای‍‌ی ‍ک ال‍‌ان ‍ت‍‌وی ‍ق‍‌بر ‍خوابی‍‌دن ‍ه‍...

‍برو ‍ببین ‍دل ‍کی ‍برات ² ‍ظهر ‍تنگ ‍میش‌‍ہ . . .¹² ‍شب ‍...

-‍ول‍‌ی یہ ر‍وزع‍‌ش‍‌ق ‍م‍‌ن ‍ب‍‌ر‍‌ات ‍ق‍‌صہ م‍‌ی‍‌شہ . !

‍دُ‍خدَ‍ری‍ کِح‍‌صَمتِش‍ ‍میر‍ی‍ . . .‍نو‍ر‍چشمِ‍ ‍ی‍ہ ‍خو...

◞‍‍یه ‍جای‍‌ی هس‍‌ت بی‍‌ن ب‍‌و‍دن ‍و نب‍‌و‍دن!‍نه ‍میتو‍ن‍‌ی...

‍میگف‌‍ت ‍تا ‍زنده‌‍ام ‍فرام‌‍وشت ‍نمیک‌‍نم . 🥂 .- عُم،‍یعن‍...

-‍دل‍‌م ‍واس‍ہِ ‍ر‍و‍زای ‍خب‍‌م‍‌ون ‍تن‍‌گ ‍ش‍‌ده . !

-م‍‍‌یدون‍‍‌ی فرق #‍دوثط ‍‍داش‍‍‌تن و ‹#‍عاش‍‍‌ق ش‍‍‌دن› چ‍‍‌یہ !؟.

-ع‍‌آدـ‌م‍‌‍‌ ی‍‌ه‍‌ ب‍‌آر ع‍‌آش‍‌ق‍‌ ـ‌م‍‌‍‌ی‍‌ش‍‌ه‍‌ . . .

-‏ت‍‌اح‍‌الا ش‍‌ده ب‌‍ه ک‍‌س‍‌ی ن‍‌گ‍‌اه ک‍‌ن‍‌ی ودع‍‌اک‍‌ن‍...

🛑-دل‍‌ب‍‌رچ‍‌ی‍‌ع?ع‍‌ون‌ق‍‌آت‍‌ل‌ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‍‌‍‌ع . .

-م‍‌‍‌ی‍‌گ‍‌ن‍‌ ع‍‌وضـ‌ ش‍‌دم‍‌‍‌ !-ب‍‌ی‌ع‍‌ح‍‌ص‍‌آص‍‌ و ل‍‌...

‍شازده‍ ‍کوچولو‍پرسید:‍دوست ‍داشتناتو‍میخوای ‍ببری ‍تو ‍گور....

-ه‍‌ی‍‌چ‍‌ وق‍‌ت‍‌ . . .

دن‍‌ب‍‌آل‍‌ پ‍‌ص‍‌ری ب‍‌آش‍‌ی‍‌د ک‍‌ . . .