خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایمتا از بی تو بودن صدایشان در...
۴

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایمتا از بی تو بودن صدایشان در...

ازخدا نخواه که دنیا را بهت بده ، فقط بخواه کسی رو بهت بده که...

ازخدا نخواه که دنیا را بهت بده ، فقط بخواه کسی رو بهت بده که...

ghodzilaha :)

ghodzilaha :)

vallaaaaaaaa
۶

vallaaaaaaaa

نه شاهی برای حکم دارمنه شاهدی برای شهودفقط دوستت دارم همین …

نه شاهی برای حکم دارمنه شاهدی برای شهودفقط دوستت دارم همین …

به سلامتی تنهاییمکه هر وقت بهش خیانت کردمبازم اومد سراغم

به سلامتی تنهاییمکه هر وقت بهش خیانت کردمبازم اومد سراغم

parandeye mahet kodome???? bego
۴

parandeye mahet kodome???? bego

برگشتنتهمانقدر محال استکه خیال میکردم رفتنت…ا
۱

برگشتنتهمانقدر محال استکه خیال میکردم رفتنت…ا

...man movafegam
۱۱

...man movafegam

پــــلاککوچـــه حـــتــــی آدرسخانـــــه ام را عـــــوض کــر...
۳

پــــلاککوچـــه حـــتــــی آدرسخانـــــه ام را عـــــوض کــر...

دوست ندارم بی توورق زدن تقویمم راهر روز به دور شدنت نزدیکتر ...
۱

دوست ندارم بی توورق زدن تقویمم راهر روز به دور شدنت نزدیکتر ...

به همون اندازه که ماهی دوست ندارهبرسه به خشکی دوست دارم

به همون اندازه که ماهی دوست ندارهبرسه به خشکی دوست دارم