فرح خانم

faranakjojo

به نام خدای مهربان
متاهل و عاشق خانواده∆∆∆

خاطراتت...
۱

خاطراتت...

ژووووون۲
۱

ژووووون۲

ژووووووون

ژووووووون

صبح خوش دوستیایه خوبم
۲

صبح خوش دوستیایه خوبم

زنده باد
۳

زنده باد

likam konid
۲

likam konid

تازه اومدم ویسگون
۲

تازه اومدم ویسگون

صبح بهاری******

صبح بهاری******

یه باغبون برای داشتن یه گل قشنگ نوکر هزار خار میشه!باغبونتم ...
۲

یه باغبون برای داشتن یه گل قشنگ نوکر هزار خار میشه!باغبونتم ...