fardin

fardinp_2290

توعاشقی کن.من پابه پایت دیوانگی میکنم...

امتیاز
34660
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
12

نفس هایم را بشمار!!چون آنها را به قیمتدوست داشتنتاز دست می د...

3

همین قدر بگویم دوست داشتنت کار هرکسی نیست بمن بسپارش..

13

:blue_heart::purple_heart:

3

‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌:heart_decoration:

3

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمعن باشی کهمیدونی رهات نمیکن...

10

بیـــــا قســـــمت کنیـــــم بوســـــه راتو لبـــــهایت را ب...

عشق تو به تار و پودِ جانم بسته ستبـــی روی تو درهای جهانـم ب...

دوست داشتن تودوست داشتنی ترین هدیه ای بودکه خودمبا دلمبه خود...

حسِ نابِ لمسِ دستانتتمامِ رویاے من استبه ترنجِ سبزِ یادت قسم...

باور نکن تنهاییت را  من در تو پنهانم تو در مناز من به من نزد...

10

گاهے میتوان تموم زندگے را در آغوشــ گرفت فقط کافیستـــ تموم ...

3

قند لبانت؛ نمک گیرم کرد! نمیدانم فشارم بالاست یا قندم!