زی زی

farimaz

۲2سالمه
عاشق موسیقی d[^_^]b
دانشجوی علوم تربیتی
ازین که به پروفم سر زدین ممنون^_^

نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام رایا رب آن آرام جان بی قرا...
۵۲

نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام رایا رب آن آرام جان بی قرا...

جمعه مرد با احساسی ست،که دلش معشوقه ای زیبا می خواهد،که دست ...
۲۰

جمعه مرد با احساسی ست،که دلش معشوقه ای زیبا می خواهد،که دست ...

اگر بخواهی یک داستان بنویسی درباره سقوط یک هواپیما، باید سوا...
۱۰

اگر بخواهی یک داستان بنویسی درباره سقوط یک هواپیما، باید سوا...

میشه؟!
۲۵

میشه؟!

بر سرم قرآن و دستم بسوی آسماناز خدا میخواهمتامشب اجابت میشوی...
۵

بر سرم قرآن و دستم بسوی آسماناز خدا میخواهمتامشب اجابت میشوی...

تمام زندگی امصرف شعر گفتن شداز آن زمان که شنیده امتو شعر می ...
۴

تمام زندگی امصرف شعر گفتن شداز آن زمان که شنیده امتو شعر می ...

تاریخ را کنار بگذار،جغرافیا مهم تر است.تو کجایی؟#صادق_عبدالل...
۶

تاریخ را کنار بگذار،جغرافیا مهم تر است.تو کجایی؟#صادق_عبدالل...

با من جنگ دارییقه ی چمدان را چرا می گیری...؟! #رسول_ادهمی#S°...
۸

با من جنگ دارییقه ی چمدان را چرا می گیری...؟! #رسول_ادهمی#S°...

کوک می کنمکوک می شومکوک می زنمتو این باربه سیم آخر بزنبه تار...
۹

کوک می کنمکوک می شومکوک می زنمتو این باربه سیم آخر بزنبه تار...

آنقدر دور شده ایکه خبر برگشتن اتبزرگترین دروغ سال استدروغتر ...
۷

آنقدر دور شده ایکه خبر برگشتن اتبزرگترین دروغ سال استدروغتر ...

بیخیال آن سیب کال کرموبیا برایت انار دانه کرده امیک پلان این...
۸

بیخیال آن سیب کال کرموبیا برایت انار دانه کرده امیک پلان این...

می شود از فکر من چند ساعتی بیرون روی؟؟؟درس دارم بخدااین ترم ...
۲

می شود از فکر من چند ساعتی بیرون روی؟؟؟درس دارم بخدااین ترم ...

بایـد رفت...باید رو به راه شد روو به راهی کهمقصـدشـتـو باشی....
۲

بایـد رفت...باید رو به راه شد روو به راهی کهمقصـدشـتـو باشی....

حواسم به تو هستکه از من...پرتی . . .  !#کوروش_نامی#S●○•
۶

حواسم به تو هستکه از من...پرتی . . . !#کوروش_نامی#S●○•

تو بگودوستم داریمن ثابت می کنمانسان جانوریپرنده است#حسن_خرمی...
۱۴

تو بگودوستم داریمن ثابت می کنمانسان جانوریپرنده است#حسن_خرمی...

بی تو می رفتم, می رفتمتنها, تنهاو صبوری مرا,کوه تحسین می کرد...
۶

بی تو می رفتم, می رفتمتنها, تنهاو صبوری مرا,کوه تحسین می کرد...

خودکشی در خانه ما ارثی بودپدربزرگماشه را در دهانش چکاندپدر د...
۱۰

خودکشی در خانه ما ارثی بودپدربزرگماشه را در دهانش چکاندپدر د...

نان حلال خیلی خیلی خوب است. من نان حلال را خیلی دوست دارم. م...
۲

نان حلال خیلی خیلی خوب است. من نان حلال را خیلی دوست دارم. م...

حافظه ی آدم در ندارد که آدم ها برای رفت و آمدشان اجازه بگیرن...
۲

حافظه ی آدم در ندارد که آدم ها برای رفت و آمدشان اجازه بگیرن...

اردیبهشتتمام می شودو روسیاهی می ماندبه پیاده روهایی که بی تو...
۲

اردیبهشتتمام می شودو روسیاهی می ماندبه پیاده روهایی که بی تو...