فرزاد اسماعیلی نظر سنج

farshadesmaeilydahaj

کُردی بپوش, چارقد و شال را ببند

روبند را کنار بزن, یک دهن بخند !

چوبی بگیر, قلب مرا دستمال کن

اگه بگل لایک داری
۴

اگه بگل لایک داری

خخخ. این منظورش چیه
۷

خخخ. این منظورش چیه

اگه بگی لایک داری
۸

اگه بگی لایک داری

بگید چی میشه
۳

بگید چی میشه

نمی دونم
۱۱

نمی دونم

میخوا م ببینم کی زبان انگلیس.  خوب بلده تر جمه کنه
۱

میخوا م ببینم کی زبان انگلیس. خوب بلده تر جمه کنه

اگه گفتین  این کجای و  نام این کوه چیه
۷

اگه گفتین این کجای و نام این کوه چیه

یک شب چله برای دهج رفت. وامد ستارگان جنوبی ستارگام جنوبی.

یک شب چله برای دهج رفت. وامد ستارگان جنوبی ستارگام جنوبی.