بزن بارون😊

بزن بارون😊

The last point of the earth is next to my love.🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭...
۲

The last point of the earth is next to my love.🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭💜🍭...

اره خدای من همونه 🙂💜🎈🍓🌈

اره خدای من همونه 🙂💜🎈🍓🌈

فکـ نکوـ میانـ جاتوـمیگیرنـ😉😏با چارتا حـرفـ توی دلــ💜ـ میرنـ...

فکـ نکوـ میانـ جاتوـمیگیرنـ😉😏با چارتا حـرفـ توی دلــ💜ـ میرنـ...

My pantoon pain. ABBASAM

My pantoon pain. ABBASAM

رععع خوم ساخمتس😎قاصدک_پازل بند
۷

رععع خوم ساخمتس😎قاصدک_پازل بند

I really miss Fatima from the bottom of my heart a year ago....

I really miss Fatima from the bottom of my heart a year ago....

𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

🎭_ali-_-yasinii

🎭_ali-_-yasinii

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅیه لبخند می تونه دنیا رو تغییر ب...
۱

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅیه لبخند می تونه دنیا رو تغییر ب...

باوركن‌خودشم‌نميدونه‌چقدقشنگ‌ميخنده!♡#دوستت دارم
۴

باوركن‌خودشم‌نميدونه‌چقدقشنگ‌ميخنده!♡#دوستت دارم

قوربون اون گرمای وجودت برم😻قربون عاشقونه بغل گرفتنت برم💫😶قور...
۲

قوربون اون گرمای وجودت برم😻قربون عاشقونه بغل گرفتنت برم💫😶قور...

جا‌طــُ‌‌درستــ‌وسطِــ〰️وَسَطِــ💜َمِـه💫
۹

جا‌طــُ‌‌درستــ‌وسطِــ〰️وَسَطِــ💜َمِـه💫

وقتی‌که‌اون‌چشمای‌جذابتو‌ا‌نزدیک‌دیدم‌فهمیدم‌دوربینا‌دروغ‌می...
۱

وقتی‌که‌اون‌چشمای‌جذابتو‌ا‌نزدیک‌دیدم‌فهمیدم‌دوربینا‌دروغ‌می...

کی‌گفته‌عشق‌ینی‌شادی!؟عشق‌ینی‌درد‌زیبایی‌که‌به‌شادی‌بدون‌اون...

کی‌گفته‌عشق‌ینی‌شادی!؟عشق‌ینی‌درد‌زیبایی‌که‌به‌شادی‌بدون‌اون...