فاطمه زهرا

fatemhzahrajan

نه فازم غم و نه عقلم کمه هرکی لیاقت داره مال منه هر کی نداره مال همه

خودم دیگه

خودم دیگه

دلم گرفته

دلم گرفته

من ودوستم

من ودوستم

داداشش گلم

داداشش گلم

بچه ها یه زنگ خور توپ می خوام

بچه ها یه زنگ خور توپ می خوام

اینم خودم درست کردم

اینم خودم درست کردم

اینم از شاهکارهای خودم

اینم از شاهکارهای خودم

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد
۱

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد