دوستان شرمنده من تو این دو سه هفته امتحان دارم نمیتونم بیام ...
۱

دوستان شرمنده من تو این دو سه هفته امتحان دارم نمیتونم بیام ...

نمیدانم╮╰╮╰╮کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑دلی که ╰╮╰╰میخواهد عاشــــــ...
۱

نمیدانم╮╰╮╰╮کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑دلی که ╰╮╰╰میخواهد عاشــــــ...

کوچولوی فضول
۲

کوچولوی فضول

شاید
۴

شاید

✞ بــعــضــیــا اِنــقــَـد گــُـهـــَـن کــِـه مـــَـن از ط...
۴

✞ بــعــضــیــا اِنــقــَـد گــُـهـــَـن کــِـه مـــَـن از ط...

✅ﻣنـــِ أﺣﻤقـــــُ ﺑﮕﻮ ﮐ, ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒتی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـاٰ,ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﻤﻮ...

✅ﻣنـــِ أﺣﻤقـــــُ ﺑﮕﻮ ﮐ, ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒتی ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـاٰ,ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﻤﻮ...